Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr7/2004

ZARZĄDZENIE NR 7/2004
WÓJTA GMINY ROJEWO

Z DNIA 26 MARCA 2004 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rojewo liczby miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591,z 2002 r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,
Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003 rNr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568) w związku z art.
76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.-Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego(Dz.U.Nr 25,poz.219)zarządzam ,co następuje

§ 1


1. Na terenie gminy Rojewo wyznaczyć na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i
plakatów komitetów wyborczych dwa miejsca :

a) trzy gabloty oszklone przy budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie

b) tablicę ogłoszeń przy budynku Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Rojewicach.


2. W miejscach o których mowa w ust.1 lit.a i lit.b komitety mogą umieszczać plakaty o formacie nie większym niż format A-4 , po jednym każdy z komitetów.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJA
==============

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2004 Wójta Gminy Rojewo
z dnia 26 marca 2004 r. wyznaczono na bezpłatne umiesz -czanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych
następujące miejsca:

Na terenie gminy Rojewo dwa miejsca :


- trzy gabloty oszklone przy budynku Szkoły Podstawowej
w Rojewie
- tablica ogłoszeń przy budynku Biblioteki i Ośrodka
Zdrowia w Rojewicach
na których każdy z komitetów ma do dyspozycji jedno miejsce na umieszczenie plakatu wyborczego o formacie nie większym niż
format A-4.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 396
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany