Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28.02.2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa w sołectwie Liszkowo. Na podstawie § 20 i $ 26 Statutu Sołectwa Liszkowo przyjętego Uchwałą Nr XI1I/107/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004 r. Zarządzam, co następuje: § l. Zwołać...

Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.01.2005 r. w sprawie powołania Pani Aleksandry Szczesiak na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 lutego 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 11, póz. 95, z 2000 r. Nr 12 póz. 136, Nr 39 póz. 462, z 2001 r. Nr 22 póz....

Nr 5/2005

Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31.01,2005r. w sprawie : ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Aktowego Gminy Rojewo. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1396 z późniejszymi zmianami) Zarządzam,...

Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.01.2005 r. sprawie powołania Komisji celem dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie na wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2005 r przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego . Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05.01.2005r. W sprawie powołania w Urzędzie Gminy Rojewo komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Zamówienia publiczne na postawie Księgi Zamówień Publicznych PAOW zatwierdzonej przez Bank Światowy w dniu 17 kwietnia 200 Ir. „Wyposażenie świetlicy Zespołu...

Zarządzenie Nr 40/2004

Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13.12.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt...

Zarządzenie nr 37/2004

Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10.11.2004r. zmieniające Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r. Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza,...

zarządzenie Nr 36, 38 /2004

Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15.11.2004r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rojewo opracowanego projektu budżetu gminy na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 35/2004

Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14.10.2004r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 26.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Na podstawie art. 128 ust. 1, art. 116 ust. 5 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Wójt...

zarządzenie nr 33/2004

Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01.10.2004r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Udzielenie i obsługę kredytu złotowego na finansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową...

Zatrzymaj banner przewijany