Protokoły z posiedzeń

Protokół nr 3/2005

Znak: 0063 – 1 – 3/2005 kat. arch. AProtokół Nr 3/2005

z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy
z dnia 10 lutego 2005 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.;
b) uchwalenia na rok 2005 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych;
c) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2005 rok;
d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo na 2005 rok;
e) przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.;
f) zmiany uchwały w sprawie diet dla sołtysów;
g) nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych;
h) realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rojewo;
i) regulaminu wynagradzania nauczycieli;
j) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

4. Przedyskutowanie możliwości wprowadzenia na sesję projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Rojewie.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. M. Borowiak.

Do pkt. 2
r. M. Borowiak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 5 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.

Do pkt. 3:
a) Skarbnik – odczytała projekt uchwały. Poinformował, że zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy, gdyż zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 287.000 zł. Wprowadzono dzięki temu inwestycję polegającą na wykonanie centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych w Ściborzu i Liszkowie. Poza tym zwiększeniu ulegają dochody gminy. Gmina nie będzie wykonywać inwestycji kanalizacyjnej z uwagi na brak środków własnych, gdyż zmniejszono kwotę dofinansowania z 85% do 60%. Na inwestycje budżet po zmianach przewiduje 1.743.000 zł. Niedobór budżetowy wynosić będzie 885.000 zł.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.

b) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu. Został ogłoszony konkurs dla tych organizacji w związku z tym należy określić ramy i zasady na jakich będzie odbywać się współpraca.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2005 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych.

c) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu. Przedłożony plan pracy Rady Gminy został opracowany przez jej Przewodniczącego i przedyskutowany na komisjach.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2005 rok.

d) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu.. Każda komisja na specjalnie zwołanym posiedzeniu opracowała swój plan pracy na 2005 r.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo na 2005 rok.

e) J. Drzewiecki – wyjaśnił, że nie ma wielkich zmian w porównaniu do ubiegłorocznego planu. Kontrole nie wykazują dużych uchybień w sklepach podczas sprzedaży alkoholu. Pomimo tego alkoholizm rośnie.

r. M. Borowiak – poinformował radnych o zastrzeżeniach do projektu uchwały zgłoszonych na posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

r. M. Czeszyński – przypomniał, że ubiegłym roku była podobna sytuacja i program został przyjęty warunkowo. Tymczasem żadnych poprawek nie wniesiono. Proponuję, ąby opracować projekt tej uchwały na specjalnym posiedzeniu komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

J. Drzewiecki – zauważył, że nie stać nas na wielkie plany. Mamy 43.000 budżet – z tego 23.000 to świetlice, 9.000 wypoczynek letni dzieci. Na pozostałą działalnosć pozostaje 11.000 zł.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad.

Radni 5 głosami „za” opowiedzieli się za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad.

f) M. Przeździęk – wyjaśnił, że uchwałę wywołano w związku z pismem od sołtysów. Chcą oni zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

r. M. Borowiak – zaproponował, aby polecenie podróży służbowych dla sołtysów wydawał Wójt oraz aby uchwała dotyczyła wyjazdów poza granice gminy, a nie jak w projekcie poza granice solectwa.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały z poprawkami zaproponowaną przez r. M. Borowiaka.

Radni 4 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęli poprawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

g) E. Gola – poinformowała, że są wstępne uzgodnienia z ANR, że tę działkę otrzymamy nieodpłatnie. Dlatego będziemy mogli ją przejąć. Następnie poczynimy dalsze kroki.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

h) Z. Śmigiel – poinformował, że zostało zlecone opracowanie projektu modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Koszt wyniesie około 300.000 zł. Część już wykonano wymieniono 38 punktów świetlnych w Rojewie. Zdaje to egzamin. Po modernizacji zostanie utrzymany system wyłączeń. Pozwoli to na szybszy zwrot inwestycji. Realizacja – VI/VII br.

r. U. Bednarska – zauważyła, że w 2 części Budziaków również powinno być założone oświetlenie. Jest to kwestia kilku lamp.

r. M. Czeszynski – zaproponował, aby zakładać je na co 2 słup.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rojewo.

i) G. Olszewski – poinformował, że każdego roku trzeba przyjmować regulamin wynagrodzeń dla nauczycieli. Są głosy, że nauczyciele mają zbyt wiele godzin nadliczbowych. Jednak trzeba je dawać. Organ prowadzący musi zapewnić nauczycielom średnie wynagrodzenie. Dlatego dajemy im godziny nadliczbowe. W przeciwnym razie i tak musielibyśmy im zapłacić do poziomu średniego wynagrodzenia. Dzięki temu nie musimy też podnosić dodatków motywacyjnych.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 3 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” odrzucili projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

j) G. Olszewski – wyjaśnił, że w myśl nowych przepisów jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl ustawy jest to zadanie własne gminy. Mają być finansowane w ten sposób zasiłki szkolne. Na naszym terenie będzie korzystać z tego ponad 200 uczniów.

r. M. Borowiak – zwrócił uwagę na coraz bardziej rozbudowaną działalność socjalną którą realizować muszą gminy.

r. U. Bednarska – stwierdziła, że nie jest to prawdą gdyż o pieniądzach tylko się dużo mówi, a w rzeczywistości ich nie ma . Daje się niewielkie kwoty jednocześnie zabierając inne większe formy dotacji.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 5 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Do pkt. 4
r. M. Borowiak – zaproponował, aby przygotować mapę Rojewa z zaznaczonymi numerami poszczególnych posesji.

Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 5
Wójt – zapoznał radnych z przygotowywanym aneksem do porozumienia pomiędzy gminami Gniewkowo i Rojewo w sprawie kanalizacji . Inwesycja nie będzie już wspólna, tak aby łatwiej ubiegać się o dofinansowanie. Swoją część najpierw wykona Gniewkowo, a potem Rojewo.

r. M. Borowiak – poinformował o wyjeździe radnych do Niemiec związanym z planami uruchomienia w Liszkowie wytwórni biogazu z wywaru kukurydzianego i sieczki kukurydzianej. Istniejąca gorzelnia produkuje 10.000 l. Spirytusu na dobę. Pozostaje 250.000 litrów wywaru na dobę. Jest to duży problem ekologiczny. W Niemczech jest podobna fabryka – jednak biogaz można produkować ze wszystkiego. Możliwe jest to także i u nas. Po przefermentowaniu wywaru jest to nawóz bezzapachowy korzystny dla środowiska.

Więcej wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Do pkt. 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji tj. nr 1/2005 i 2/2005.

Radni 5 głosami „za” przyjęli przedłożone im protokoły.

Do pkt. 7
Na tym posiedzenie zakończono.


Protokółował Maciej Przeździęk

Przewodniczący Komisji

Marian Borowiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 662
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany