Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 1/2005

Znak: 0063 – 2 –1/2005 kat. arch. AProtokół Nr 1/2005

z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
z dnia 12 stycznia 2005 r.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Sprawa dożywiania uczniów w szkołach.
4. Godziny ponad wymiarowe w szkołach.
5. Ustalenia planu pracy komisji na 2005 r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
8. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. Józef Ratajczak.

Do pkt. 2
r. J. Ratajczak – poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał materiały z SZOiK – u w sprawie nadgodzin nauczycieli. Można z nich jednak odszyfrować, jakie osoby kryją się pod tymi danymi. W związku z tym prosi o inne przygotowanie materiałów tak, aby nie było to możliwe. Jest to niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

r. M. Borowiak – zapytał, ilu nowych nauczycieli można by zatrudnić jeżeli przestrzegalibyśmy 18 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli.

r. J. Ratajczak – zaproponował, aby pkt 3 wykreślić z porządku obrad dzisiejszej komisji.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zmianą w porządku obrad.

Po wprowadzeniu zmian przedstawiał się on następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Sprawa dożywiania uczniów w szkołach.
4. Ustalenia planu pracy komisji na 2005 r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.

Do pkt. 3:
r. J. Ratajczak – stwierdził, że po zapoznaniu się z przedstawionymi danymi uważa iż konieczne nakłady związane z uruchomieniem kuchni są zawyżone. Przecież większość urządzeń jest sprawna.

Wójt – przypomniał, że największy problem jeżeli chodzi o dożywianie jest w Rojewicach. Tam jest najwięcej ubogich dzieci i najgorsze warunki. Planowany jest przetarg na zapewnienie obsługi cateringowej w szkołach.

r. J. Ratajczak – zapytał jaki jest szacunkowy koszt 1 obiadu.

Wójt – poinformował że podobne przetargi przeprowadzono w Gniewkowie – 1,87 zł/obiad i Dąbrowie Biskupiej – 2,00 zł/obiad. Wykupienie sobie abonamentu przez osoby chętne również nie będzie stanowić problemu. Z przetargu korzystałyby dzieci w Rojewie i w Liszkowie. W Ściborzu i w Rojewicach nie ma warunków do wydawania posiłków.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że przy takich kosztach nie ma potrzeby uruchamiania naszej kuchni. Jednak z dożywiania muszą korzystać dzieci z terenu całej gminy.

r. K. Cicha – zauważyła, że w Rojewicach nie ma wolnej klasy. Można jednak 1 z nich wygospodarować na czas wydawania posiłku.

r. M. Borowiak – podsumował, że są następujące możliwości – wygospodarowanie klasy, brak dożywiania lub dobudowa potrzebnego pomieszczenia.

r. P. Nowicki – stwierdził, że jest to tylko wyłącznie kwestia właściwego ułożenia planu.

Wójt – zaproponował, aby zorganizować spotkanie z przewoźnikiem i dyrektorami poszczególnych szkół.

p. J. Drzewiecki – poinformował, że w Rojewicach 70 uczniów wymaga dożywiania, w Liszkowie 14, w Ściborzu 27 a w Rojewie 100 – za tylu zapłaci GOPS. Koszt około 8.800 zł/mies. Dożywianie ruszy po przetargu od II półrocza.

r. M. Borowiak – zauważył, że należy zorientować się jakie warunki musi spełniać pomieszczenie w którym wydawane są posiłki wg Sanepidu.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że w Rojewicach są największe potrzeby jeżeli chodzi o dożywianie. Dyrektorka musi się pozytywnie ustosunkować i wykazać dobrą wolę, aby je tam uruchomić.
Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 4
Radni ustalili następujący plan pracy komisji w na 2005 r.:

I kwartał
1. Problem dożywiania dzieci w szkołach.
2. Analiza pracy placówek upowszechniania kultury.

II kwartał
1. Analiza dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej mieszkańców gminy.
2. Pozostałości kultury materialnej na terenie gminy.
3. Wykorzystanie środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

III kwartał
1. Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkół w roku szkolnym 2004/2005 z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wyboru szkół przez absolwentów gimnazjum.
2. Sport szkolny oraz analiza działalności LZS.

IV kwartał
1. Założenia do budżetu na rok 2006.
2. Opieka społeczna na terenie gminy.


Do pkt 5
Na posiedzeniu komisji zgłoszono następujące wnioski i interpelacje:

Wójt - poinformował, że 4 stycznia 2005 r. podczas zajęć szkolnych 1 dziecko zemdlało, a 11 skarżyło się na bóle brzucha i głowy. Okazało się, że doszło do zatrucia tlenkiem węgla z pieca kaflowego. W szkole był remont – budynek ocieplono i wymieniono okna na plastikowe. Stał się więc bardziej szczelny. Natychmiast podjęto decyzję o zainstalowaniu tam centralnego ogrzewania. Inwestycję już rozpoczęto i będzie wkrótce ukończona. W związku z tym będą pewne przesunięcia w budżecie – prawdopodobnie z przewidywanego wcześniej remontu gimnazjum. Dzieci uczą się tymczasowo w Liszkowie. Do swojej szkoły powrócą od poniedziałku.

r. J. Ratajczak – zauważył, że remonty są najważniejsze i lepiej by było gdyby środków finansowych poszukać gdzie indziej np. zrezygnować z organizacji pikników rodzinnych. Zapytał, czy dyrektorzy są samodzielni jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych.

Wójt – wyjaśnił, że zakupy nie wymagają wcześniejszych konsultacji. Jednak czasem SZOiK prosi o wyjaśnienia co do ich zasadności i celowości.

r. J. Ratajczak – zapytał, kto jest odpowiedzialny za salę gimnastyczną.

Wójt – wyjaśnił, że jest za nią odpowiedzialny dyrektor Zespołu Szkół.

r. J. Ratajczak – zapytał, czy zaakceptowano wniosek, jaki nauczyciele WF złożyli do urzędu gminy w sprawie dodatkowych zajęć sportowych.

Wójt – wyjaśnił, że taki wniosek był złożony. Jednak był on bardzo ogólny. Jeżeli zostanie on uzupełniony to środki finansowe będą mogły być przesunięte, aby doszło do jego wykonania.


Do pkt 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia tj. nr 14/2004.

Radni 4 głosami „za” przyjęli przedłożony im protokół.


Do pkt 7
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował Maciej PrzeździękPrzewodniczący Komisji

Józef RatajczakRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 473
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany