Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 2/2005

Znak: 0063 – 1 – 2/2005 kat. arch. AProtokół Nr 2/2005

z posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy
z dnia 24 stycznia 2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nt. polityki inwestycyjnej na terenie gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. M. Borowiak. Przewodniczący przywitał również 9 radnych – członków innych komisji stałych uczestniczących w posiedzeniu komisji.

Do pkt. 2
r. M. Borowiak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.

Do pkt. 3:
Wójt – poinformował, że w tegorocznym budżecie planując inwestycje kanalizacyjną zaplanowano dofinansowanie rzędu 85%, przy ogólnej wycenie 3.660.000 zł. Tymczasem okazuje się, że wartość inwestycji wzrośnie do 4.300.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania do 70%. Gmina musi dołożyć do inwestycji 30%, a nie 15% jak planowano. Inwestycja ta zostanie też zakwalifikowana do działania 3.1. gdzie lokowane są działania duże o znaczeniu regionalnym. Z posiadanych informacji wynika, że nie ma tam już środków finansowych. Można pozyskać jeszcze dofinansowanie z działania 1.1., ale dotyczy ono mniejszych inwestycji do 1.000.000 Euro przy dofinansowaniu 60%. Nie wiadomo jak rozwiązać ten problem. Możemy:
1. Przygotowujemy wniosek z działania 3.1. – ale jednocześnie zwiększamy kwotę dofinansowania z 15% do 30%.
2. Można też złożyć wniosek osobno tzn. bez Gniewkowa. Wtedy zakwalifikujemy się do działania 1.2. Istnieje możliwość podziału dokumentacji już przygotowanej. Pozostaje jednak problem zwiększenia udziału własnego do 40%. Każda gmina będzie też musiała prowadzić inwestycję samodzielnie. Jednak na dziś to wszystko będzie wirtualne ponieważ nie mamy się o co oprzeć, gdyż nie ma jeszcze się gdzie podłączyć. Może się zdarzyć, że Gniewkowo nie otrzyma dofinansowania, a wtedy nasz udział w inwestycji na terenie Gniewkowa wzrośnie do 250.000 zł.
W związku z powyższym możemy:
a) utrzymać wszystkie planowane inwestycje zwiększając ich wartość;
b) utrzymać tylko kanalizację, a resztę zdjąć;
c) zdjąć kanalizację i resztę pozostawić bez zmian.

p. A. Solak – zauważyła, że w przypadku przyjęcia rozwiązania a) deficyt wzrośnie do 32%. Jest to niezgodne z prawem.

r. J. Ratajczak – zauważył, że jeżeli Marszałek w trakcie konkursu zmienia jego zasady to gmina powinna to oprotestować.

Wójt – stwierdził, że wniosków jest dużo a środków na ich realizację mało. Dlatego dostaną je tylko najlepsze.

r. M. Czeszyński – stwierdził, że budżet nie udźwignie realizacji wszystkich planowanych inwestycji na obecnych warunkach.

r. M. Borowiak – zauważył, że na rzecz skanalizowania Gniewkowa będziemy musieli przekazać 250.000 zł.

r. M. Markiewka – stwierdził, że kanalizację powinniśmy przełożyć na 2006 rok i dzięki temu zmniejszyć niedobór budżetowy.

Wójt – przypomniał, że można zdjąć z budżetu wszystkie inwestycje i złożyć wniosek na kanalizację, ale wtedy jest niebezpieczeństwo że nic nie zostanie zrealizowane. Tymczasem musimy wprowadzić do budżetu wykonanie ogrzewania w szkole w Liszkowie – ok. 50.000 zł.

r. M. Borowiak – podsumował, że jedyna do przyjęcia jest opcja c) z ewentualnym rozszerzeniem planów.

r. M. Potrepko – zauważył, że zaciąganie dużych kredytów nie jest dobre dla finansów gminy.

Przewodniczący poprosił zebranych radnych o przegłosowanie zaproponowanych rozwiązań:

Radni 9 głosami „za” opowiedzieli się za przyjęciem opcji c) tj. zdjąć kanalizację i resztę pozostawić bez zmian.

r. M. Czeszyński – zauważył, że nie możemy zapominać o kanalizacji tylko próbować rozwiązać ten problem w przyszłości.

Do pkt. 4
Na posiedzeniu komisji nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji.

Do pkt. 5
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował Maciej Przeździęk

Przewodniczący Komisji

Marian Borowiak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 472
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany