Protokoły z posiedzeń

Protokól nr 3/2005

Znak: 0063 – 2 –3/2005 kat. arch. AProtokół Nr 3/2005

z posiedzenia Komisji ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
z dnia 9 lutego 2005 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Dyskusja nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.;
b) uchwalenia na rok 2005 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych;
c) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2005 rok;
d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo na 2005 rok;
e) przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.;
f) zmiany uchwały w sprawie diet dla sołtysów;
g) nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych;
h) realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rojewo;
i) regulaminu wynagradzania nauczycieli;
j) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

4. Przedyskutowanie możliwości wprowadzenia na sesję projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Rojewie.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.


Do pkt. 1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (4 obecnych) dokonał przewodniczący komisji r. J. Ratajczak.

Do pkt. 2
r. J. Ratajczak poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.
Do pkt. 3:
a) Skarbnik – odczytał projekt uchwały. Poinformował, że zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy, gdyż zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 287.000 zł. Wprowadzono dzięki temu inwestycję polegającą na wykonanie centralnego ogrzewania w budynkach szkolnych w Ściborzu i Liszkowie. Poza tym zwiększeniu ulegają dochody gminy. Gmina nie będzie wykonywać inwestycji kanalizacyjnej z uwagi na brak środków własnych, gdyż zmniejszono kwotę dofinansowania z 85% do 60%. Na inwestycje budżet po zmianach przewiduje 1.743.000 zł. Niedobór budżetowy wynosić będzie 885.000 zł.

r. J. Ratajczak – zapytał, czy gmina całkowicie odeszła od kanalizacji?

Skarbnik – wyjaśniła, że pozostawiono 250.000 zł na doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do granic naszej gminy.

Radni nie mieli więcej pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r.

b) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu. Został ogłoszony konkurs dla tych organizacji w związku z tym należy określić ramy i zasady na jakich będzie odbywać się współpraca.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2005 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych.

c) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu. Przedłożony plan pracy Rady Gminy został opracowany przez jej Przewodniczącego i przedyskutowany na komisjach.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2005 rok.

d) M. Przeździęk – wyjaśnił, że konieczność wprowadzenia tej uchwały wynika z przepisów prawnych wyższego rzędu.. Każda komisja na specjalnie zwołanym posiedzeniu opracowała swój plan pracy na 2005 r.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rojewo na 2005 rok.

e) r. J. Ratajczak –stwierdził, że nie ma osoby kompetentnej do zreferowania założeń tego projektu uchwały. Program powinien przedstawiać fakty – kto, co, jak i gdzie. Tymczasem przedłożone materiały nie są przygotowane prawidłowo. Są w nich duże braki. Nie jest to program.

r. M. Borowiak – złożył wniosek, aby rozpatrzenie tej uchwały przełożyć na kolejną sesję.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za przyjęciem w/w wniosku.

f) M. Przeździęk – wyjaśnił, że uchwałę wywołano w związku z pismem od sołtysów. Chcą oni zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa.

r. M. Borowiak – zaproponował, aby polecenie podróży służbowych dla sołtysów wydawał Wójt.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały z poprawką zaproponowaną przez r. M. Borowiaka.

Radni 4 głosami „za” przyjęli poprawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

g) Wójt – poinformował, że są wstępne uzgodnienia z ANR, że tę działkę otrzymamy nieodpłatnie. Dlatego będziemy mogli ją przejąć. Następnie poczynimy dalsze kroki.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

h) Wójt – poinformował, że zostało zlecone opracowanie projektu modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Koszt wyniesie około 300.000 zł. Część już wykonano wymieniono 38 punktów świetlnych w Rojewie. Zdaje to egzamin. Po modernizacji zostanie utrzymany system wyłączeń. Pozwoli to na szybszy zwrot inwestycji. Realizacja – VI/VII br.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rojewo.

i) G. Olszewski – poinformował, że każdego roku trzeba przyjmować regulamin wynagrodzeń dla nauczycieli. Są głosy, że nauczyciele mają zbyt wiele godzin nadliczbowych. Jednak trzeba je dawać. Organ prowadzący musi zapewnić nauczycielom średnie wynagrodzenie. Dlatego dajemy im godziny nadliczbowe. W przeciwnym razie i tak musielibyśmy im zapłacić do poziomu średniego wynagrodzenia. Dzięki temu nie musimy też podnosić dodatków motywacyjnych.

r. J. Ratajczak – zapytał, czy przedstawione naliczenia są prawidłowe.

G. Olszewski – wyjaśnił, że naliczenia są prawidłowe i zgodne z przepisami ustawy.

r. J. Ratajczak – zapytał, jakie przyjęto mechanizmy, które spowodują że dodatek motywacyjny będzie dodatkiem motywacyjnym.

G. Olszewski – wyjaśnił, że on musi być między 5%, a 20% wynagrodzenia zasadniczego.

r. J. Ratajczak – zapytał, czy Rada może nie zgodzić się z jakimiś przepisami regulaminu.

G. Olszewski – poinformował, że tak ale wtedy będzie trzeba przystąpić do nowych negocjacji ze związkami zawodowymi.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że regulamin nagród dla nauczycieli jest zbyt mało precyzyjny. Powinny być w nim bardziej jednoznaczne sformułowania.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 3 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

j) G. Olszewski – wyjaśnił, że w myśl nowych przepisów jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W myśl ustawy jest to zadanie własne gminy. Mają być finansowane w ten sposób zasiłki szkolne. Na naszym terenie będzie korzystać z tego ponad 200 uczniów.

r. J. Ratajczak – zapytał, czyw regulaminie jest zapis że można korzystać tylko z 1 stypendium.

G. Olszewski – wyjaśnił, że zostało to ograniczenie uregulowane w ustawie.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie projektu uchwały.

Radni 4 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Do pkt. 4
r. J. Ratajczak – zapytał, jakie będą koszty tej operacji.

Wójt – zaproponował, aby przygotować mapę Rojewa z zaznaczonymi numerami poszczególnych posesji.

r. M. Borowiak – zaproponował, aby puścić pracowników i niech mieszkańcy się jednoznacznie wypowiedzą.

Na tym dyskusję zakończono.

Do pkt. 5
Wójt – zapoznał radnych z przygotowywanym aneksem do porozumienia pomiędzy gminami Gniewkowo i Rojewo w sprawie kanalizacji. Inwestycja nie będzie już wspólna, tak aby łatwiej ubiegać się o dofinansowanie. Swoją część najpierw wykona Gniewkowo, a potem Rojewo.

r. J. Ratajczak – przedstawił pismo w sprawie sfinansowania przez gminę szczepień dla dzieci – chodzi o kwotę 4.200 zł.

Skarbnik – wyjaśniła, że środki finansowe można przesunąć z rezerwy budżetowej.

Radni przystąpili do głosowania.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za sfinansowaniem z budżetu gminnego szczepień dzieci.

r. J. Ratajczak – przedstawił wniosek dyr. Zespołu Szkół z prośbą o przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe 3.500 zł na zakup komputera.

Radni przystąpili do głosowania.

Radni 4 głosami „za” opowiedzieli się za przyjęciem w/w wniosku.

r. J. Ratajczak – zapytał, jak przedstawia się sprawa przetargu na dożywianie.

Wójt – poinformował, że przetarg już się odbył. Dożywiane będą dzieci z Zespołu Szkół z opcją rozszerzenia na SP w Rojewicach. Będą w tej sprawie rozmowy z p. dyrektor.

r. K. Cicha – poprosiła o informacje na temat niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

r. M. Borowiak – poinformował o wyjeździe radnych do Niemiec związanym z planami uruchomienia w Liszkowie wytwórni biogazu z wywaru kukurydzianego i sieczki kukurydzianej. Istniejąca gorzelnia produkuje 10.000 l. Spirytusu na dobę. Pozostaje 250.000 litrów wywaru na dobę. Jest to duży problem ekologiczny. W Niemczech jest podobna fabryka – jednak biogaz można produkować ze wszystkiego. Możliwe jest to także i u nas. Po przefermentowaniu wywaru jest to nawóz bezzapachowy korzystny dla środowiska.

r. J. Ratajczak – stwierdził, że trzeba wszystko obwarować w umowie.

Na tym składanie wniosków i interpelacji zakończono.

Do pkt. 6
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji tj. nr 1/2005 i 2/2005.

Radni 4 głosami „za” przyjęli przedłożone im protokoły.

Do pkt. 7
Na tym posiedzenie zakończono.Protokółował Maciej Przeździęk


Przewodniczący Komisji

Józef Ratajczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 548
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany