Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:


1) uchwalanie statutu gminy,


2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,


3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,


4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,


5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,


6) uchwalanie programów gospodarczych,


7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,


8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,


9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:


a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,


b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez

wójta,


c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,


d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,


e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,


f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,


g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,


h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych

jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,


i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,


10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,


11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,


12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,


12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,


13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,


14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,


14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,


15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.


W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 999
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany