Przedmiot działalności i kompetencje

Zakres kompetencji

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:


1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.


3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.


4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.


5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.


6. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.


7. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.


8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań.


9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.


10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.


11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.


12. Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.


13. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.


15. Wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 1040
12 marca 2008 23:04 Krzysztof Górny - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany