Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3)...

Zakres kompetencji

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: 1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy. 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności. 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników...

Zatrzymaj banner przewijany