Podatki i opłaty

Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok


Uchwała Nr XXIX/207/2005
Rady Gminy Rojewo
z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok
Na podstawie art.10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)

R a d a G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 562,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 796,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.136,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 906,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 776,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 714,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.136,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 796,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 776,00 zł3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – trzy 1.026,00 zł
b) o liczbie osi – cztery i więcej 970,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi - trzy 1.480,00 zł
b) o liczbie osi - cztery i więcej 906,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – trzy 1.632,00 zł
b) o liczbie osi – cztery i więcej 2.040,00 zł
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.246,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.122,00 zł
d) o liczbie osi – cztery i więcej 1.020,00 zł

2) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.480,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 906,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 816,00 zł

3) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 22 tony :
a) o liczbie osi – trzy 1.136,00 zł
b) o liczbie osi – cztery i więcej 1.020,00 zł

4) równej lub wyższej niż 22 tony, a mniejszej niż 26 ton :
a) o liczbie osi – trzy 1.714,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 1.136,00 zł

5) równej lub wyższej niż 26 ton :
b) o liczbie osi – trzy 1.836,00 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej 2.452,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.136,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.356,00 zł
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.524,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :


1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.136,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.276,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.714,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.378,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.876,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.764,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 2.040,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 1.820,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.714,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.786,00 zł

2) równej lub wyższej niż 25, a mniejszej niż 31 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.852,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.826,00 zł

3) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej lub równej 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.930,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 1.918,00 zł

4) wyższej niż 36 ton:
a) o liczbie osi – dwie 1.930,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 2.300,00 zł*

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
1) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.286,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 120,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 276,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 714,00 zł
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 452,00 zł
d) o liczbie osi – dwie 286,00 zł
d) o liczbie osi – trzy 776,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.136,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 906,00 zł

4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.184,00 zł
b) o liczbie osi – trzy i więcej 1.246,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
a) o liczbie osi – jedna 154,00 zł
b) o licznie osi – dwie 358,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 970,00 zł

2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton :
a) o liczbie osi – jedna 610,00 zł
b) o liczbie osi – dwie 398,00 zł
c) o liczbie osi – trzy 970,00 zł

3) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej lub równej 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.392,00 zł
b) o liczbie osi – trzy 1.136,00 zł
4) wyższej niż 36 ton :
a) o liczbie osi – dwie 1.786,00 zł
b) o liczbie osi - trzy i więcej 1.480,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniejszej niż 15 miejsc 398,00 zł
2) równej lub wyższej niż 15 miejsc,
a mniej niż 30 miejsc 684,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.544,00 zł
§ 2. Podatnicy podatku od środków transportowych dokonują wpłaty podatku na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział Rojewo, bez wezwania w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.


§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
4) autobusy,
które stanowią własność gminy i podległych jednostek budżetowych.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzasadnienie

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) rady gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia w drodze uchwały, stawek podatku od środków transportowych na terenie gmin, z tym że roczne stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) i nie mogą być niższe od stawek minimalnych zgodnie z załącznikami 1 – 3 do ustawy zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859)
Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok nie przekraczają stawek maksymalnych i nie są niższe od stawek minimalnych.
Dokonano podwyższenia stawek podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2005, przyjmując wskaźnik wzrostu 2 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2006 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 690
18 września 2006 14:43 Administrator - Dodano załącznik
18 września 2006 14:42 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany