Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2010
WÓJTA  GMINY ROJEWO
z dnia 31 sierpnia 2010 rokuw sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego Programu Współpracy Gminy Rojewo na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420  i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675),  w związku z  Uchwałą Nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:§ 1.
1.Przeprowadzić konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
2.Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu:
a.ustnie – podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Rojewo z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów w dniu 21 września 2010 roku o godz.1400 w Sali nr 16 Urzędu Gminy lub
b.pisemnie – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rojewo@rojewo.pl
3.Konsultacje  o których mowa w ust.1 zostaną przeprowadzone w okresie od  1 września 2010 r  do 30 września 2010 roku.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy Rojewo

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Tadeuszowi Kacprzakowi - p.o. Sekretarz Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2010 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Górny
Ilość wyświetleń: 494
06 września 2010 15:05 Krzysztof Górny - Dodanie załącznika do dokumentu.
06 września 2010 15:02 Krzysztof Górny - Usunięcie załącznika z dokumentu.
06 września 2010 15:01 Krzysztof Górny - Dodanie załącznika do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany