Ławnicy

Informacja dotycząca wyboru ławników - kadencja 2016 - 2020

I N F O R M A C J A
dotycząca wyboru ławników – kadencja 2016-2020


W 2015 zakończy się  kadencji ławników sądowych  dlatego działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133,509) , rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. Nr 121, poz.693) oraz na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie określenia liczby ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

RADA  GMINY ROJEWO  INFORMUJE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU


 Prezes Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy określił zapotrzebowanie w kadencji 2016-2019  i wynosi ono  : 4 ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.


Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci, aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze czynnej służby wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszeń dokonują :
-prezesi sądów,
-stowarzyszenia,
-organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
-co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

                                   Informuję , że termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2015r.  Pisemnych zgłoszeń proszę dokonywać w Urzędzie Gminy w Rojewie , pokój nr 8
w dni powszednie od godz.7:15 do godz. 15:15.
Zgłoszeń kandydatów należy dokonać wyłącznie na druku karty zgłoszenia określonej w cytowanym na wstępie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rojewie  -pokój nr 8, a także na stronie Urzędu Gminy w Rojewie www.rojewo.pl
Wzór karty jest dostępny także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl. (zakładka „Działalność”-„ Formularze”) .
           Zgodnie z cyt. ustawą do karty zgłoszenia, kandydat ma obowiązek załączyć:
1. 2  fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4.oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza , o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) ,  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Dokumenty wymienione w punktach  od 2 do 5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

           Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również  listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszającej kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona w  liście (druk do pobrania wraz z kartą zgłoszenia).
        Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
       Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy ( 30 czerwca), pozostawia się bez biegu.

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady Dariusz Witkowski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Pijanowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2015 07:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Cybulski
Ilość wyświetleń: 712
24 czerwca 2015 07:39 Michał Cybulski - Opublikowanie dokumentu.
24 czerwca 2015 07:39 Michał Cybulski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 czerwca 2015 07:38 Michał Cybulski - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany